Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 1
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 2
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 3
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 4
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 5
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 6
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 7
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 8
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 9
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 10
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 11
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 12
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 13
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 14
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 15
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 16
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 17
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 18
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 19
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 20
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 21
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 22
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 23
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 24
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 25
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 26
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 27
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 28
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 29
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 30
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 31
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 32
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 33
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 34
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 35
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 36
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 37
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 38
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 39
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 40
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 41
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 42
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 43
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 44
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 45
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 46
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 47
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 48
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 49
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 50
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 51
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 52
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 53
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 54
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 55
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 56
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 57
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 58
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 59
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 60
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 61
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 62
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 63
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 64
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 65
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 66
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 67
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 68
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 69
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 70
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 71
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 72
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 73
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 74
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 75
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 76
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 77
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 78
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 79
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 80
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 81
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 82
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 83
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 84
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 85
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 86
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 87
Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chap 10 - Trang 88
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Dulice
Dulice Cấp 4
Banh đít ra cho nó thông lẹemo
Ông Ngoại Mày
Ông Ngoại Mày Cấp 5
emo
Mồn Lèo
Mồn Lèo Cấp 5
hiếp lại luôn sợ j mình bất tử màemo
ẩn danh
ẩn danh Cấp 4
Hiếp nhỏ đó ròi tự tử hiếp tiếp
The Lich
The Lich Cấp 5
ẩn danh:) đúng là bạn phải biến thái mới nghĩ ra được cách biến thái
Mèo ngáo nghiện đá
Mèo ngáo nghiện đá Cấp 4
Nhìn nhỏ đó làm t nứng quá à nhìn cute nữa tiếc là ko có thật
JagTiger Tu Tiên
JagTiger Tu Tiên Cấp 5
Ahhh shitttt 
Cô này đúng gu t emo ah chết tiệt emo
Kidkoala Tu Tâm
Kidkoala Tu Tâm Cấp 5
T kết cô giả kim rồi nha😆😆
Nt Anh
Nt Anh Cấp 5
có được kỹ năng hồi sinh này thì đã không tạch gt3:(

hecker lord
hecker lord Cấp 4
emo
inosuke hashibira
inosuke hashibira Cấp 5
Tui ví một thắt mắt nếu main vó kĩ năng như vậy thì nó bất con mẹ nó tử rồi, tới lúc mà nó chết vì tuổi già đi thi nó sẽ quay lại 24h trước mà nếu ko muốn chết thì cứ tiếp tục tự sát để quay lại time nếu vậy nó cứ sống mãi sống mãi trong một vòng lập vô tận ko thể giải thoátemoemo
Thiên Quân Tán Tu
Thiên Quân Tán Tu Cấp 5
inosuke hashibiraMain là người muốn mạnh lên và chắc chắn xẽ mạnh lên tới ranh cuối. Vì vậy khi về già mà muốn chết thì mức phạt khá cao ấy ví dụ colldown chiêu thức lâu hơn lên thành gia phế.
An Big dick
An Big dick Cấp 4
inosuke hashibiraĐọc anh hùng diệt thế đi . Đấy là cốt truyện của phản diện chính đấy
Trần Hữu Hoàng Minh
Trần Hữu Hoàng Minh Cấp 4
inosuke hashibiraSẽ khác chứ mỗi 1 hành động nhỏ thay đổi trong quá khứ thì sẽ có các vấn đề khác tự diễn sinh ra rồi khi nhiều cái vấn đề nhỏ thay đổi thì sẽ có vấn đề nghiêm trọng diễn ra nên nó ko thể sống trong 1 vòng lặp giống hệt nhau được. Ví dụ thì trong tương lai có người bị rơi xg cống chết xong sau quay lại người đó bt và tránh cái cống đó thì cái tương lai rơi cống đấy cg có còn tồn tại nữa đâu bởi nó đã bị thay đổi rồi mà
Doan Dung
Doan Dung Cấp 4
inosuke hashibiraKiểu gì sau này nó cũng thành một tồn tại nằm ngoài dòng thời gian. Thì chả cần tự sát để bất tử đâu mà.
Nguyễn Huy
Nguyễn Huy Cấp 5
inosuke hashibiraTôi thấy giống thằng diệt thế rồi đấy
hẩu che Vi En
hẩu che Vi En Cấp 5
inosuke hashibiraỪm nếu nghĩ tích cực sẽ vậy đó nma bạn thử nghĩ giả dụ main sống đc 100 tuổi đi thì sau khi ổng quay về quá khứ thì nó chỉ luôn
Học Làm Tra Nam
Học Làm Tra Nam Cấp 5
inosuke hashibiraChết nhiều quá khiến tư duy bị lệch lạc đi, mà chắc main vẫn chết vì tuổi già,
ddd
ddd Cấp 5
inosuke hashibirat tưởng nó có thể lựa chọn giữa vc dùng hoặc không dùng kỹ năng=)
Cheems Đi Tu Tiên
Cheems Đi Tu Tiên Cấp 5
inosuke hashibiravẫn giết dc nha vd có thằng nào đó có năng lực thời không á thì dù main có trở về thì sẽ lại bị giết tiếp cho tới lúc nó còn trong bụng mẹ rồi trước khi nó tồn tại
Nguyễn Ngoc Thuan
Nguyễn Ngoc Thuan Cấp 4
An Big dickTruyện hay do PR 2 chap đầu:))
Nhìn Là Mười Nghìn
Nhìn Là Mười Nghìn Cấp 4
inosuke hashibiraMới đọc cũng thấy cùng suy nghĩ vs b emo
Enter num
Enter num Cấp 4
inosuke hashibiraSao không nghĩ là main khi lên một cấp độ nào đó nó sẻ bất tử nhỉ
inosuke hashibira
inosuke hashibira Cấp 5
Enter numBất tử nó ko vui vẻ gì đâu bạn chắc có khi về già main phải tìm cách để cho nó có thể chết í
Snow Wind
Snow Wind Cấp 5
Nguyễn HuyBậy ròi thak đó ko hề có bất kì hình phạt nào khi chết nó chỉ đơn giản là loop thôi còn thak này là tương tự mấy con game phải trả cái giá nào đó để có thể hồi sinh mà lv càng cao thì giá càng lớn nên nó ko hoàn toàn là bất tử như thak kia
hoang đạo
hoang đạo Cấp 4
aura ? sao tên giống kĩ năng haki trong game blox fruit vậyemo
Nmh
Nmh Cấp 5
hoang đạoBlox fruit ít thôi aura nó là khái niệm võ lâm từ hồi xưa xửa xừa xưa rồi em nhé;)
Thánh Ca
Thánh Ca Cấp 5
Như tao là đoạt xâ rồi
Trác nhất phàm
Trác nhất phàm Cấp 5
Đem tóc xanh về nuôi thì lời to
Over Knight
Over Knight Cấp 5
Trác nhất phàmsau này là cộng sự mà
Ham Money
Ham Money Cấp 5
“Chạy đi nếu như cậu không muốn bị thông đeet” Câu nói của 1 tk biết công thức blue skyemo
Groot TD
Groot TD Cấp 5
emo main ngu như bò, giờ biết nhỏ này là giả kim ngon thì làm nhà đầu tư cho nó bỏ tiền ra đầu tư cho nó cho nó về làm cho main xong xây dựng đế chế thuôcy giàu có, giống bộ truyện game nào đó, main đúng ngu và quá ngáo, sau này vừa có tiền vừa có thuốc ngáo quas main ơi
bủh bủh lmao lmao
bủh bủh lmao lmao Cấp 4
Groot TDnếu main có não hơn tí thì ngon
Ngu Như Bò
Ngu Như Bò Cấp 4
Groot TDNghe ai đó gọi tên tao emo
Hung Thủ Tu Tiên
Hung Thủ Tu Tiên Cấp 5
Groot TDThế tự sát rồi giết thằng kia làm cái gì, tìm đủ thứ rồi lấy vợ hay hậu cung gì gì đấy đủ cho mẹ nó rồi bạn giỏi tự viết ra bản thảo và phát thảo đi rồi hẵng nói như vậy
Hung Thủ Tu Tiên
Hung Thủ Tu Tiên Cấp 5
bủh bủh lmao lmaoLuân hồi ko giới hạn thì ngu cũng là thiên tài
Goffy Nam
Goffy Nam Cấp 3
Groot TDgiống bộ nào đó thì qua mà đọc ở đây chửi cl à
Groot TD
Groot TD Cấp 5
Goffy Namemo t chữi cl main chữi mày sau, lo đọc truyện đi đọc cmt t làm cl gì rồi sủa bây