Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 1
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 2
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 3
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 4
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 5
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 6
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 7
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 8
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 9
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 10
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 11
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 12
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 13
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 14
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 15
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 16
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 17
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 18
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 19
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 20
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 21
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 22
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 23
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 24
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 25
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 26
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 27
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 28
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 29
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 30
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 31
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 32
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 33
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 34
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 35
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 36
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 37
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 38
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 39
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 40
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 41
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 42
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 43
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 44
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 45
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 46
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 47
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 48
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 49
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 50
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 51
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 52
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 53
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 54
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 55
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 56
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 57
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 58
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 59
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 60
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 61
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 62
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 63
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 64
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 65
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 66
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 67
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 68
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 69
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 70
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 71
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 72
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 73
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 74
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 75
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 76
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 77
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 78
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 79
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 80
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 81
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 82
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 83
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 84
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 85
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 86
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 87
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 88
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 89
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 90
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 91
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 92
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 93
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 94
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 95
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 96
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 97
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 98
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 99
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 100
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 101
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 102
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 103
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 104
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 105
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 106
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 107
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 108
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 109
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 110
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 111
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 112
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 113
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 114
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 115
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới chap 5 - Trang 116
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Mèo đen
Mèo đen Cấp 4
Mik là một thg đàn ông nghiêm chỉnh,cho nên mik chọn hệ phục vụemo
Gió Mùa Thu
Gió Mùa Thu Cấp 4
Nó như 1 bug ấy nhỉ đổi lv để lấy đồ trong khi chỉ số vẫn giữ nguyên!!!
Danh Vô
Danh Vô Cấp 4
Hệ phục vụ
Ayu Huyao
Ayu Huyao Cấp 5
Hệ phục vụ :)))
T là Aiiii
T là Aiiii Cấp 4
Y sư hệ chiến à emo
Hmmm
Hmmm Cấp 4
T là AiiiiYesemo
FBI
FBI Cấp 5
Ảo shop có cả hệ phục vụ là sao emo
Mặc Tà Quân
Mặc Tà Quân Cấp 5
Trần tri liệu. Hệ trị liệu. emo
K
K Cấp 5
Lại kiểu bốmay lv1 nhưng solo cả sv ag :)0
loli hệ chiến
loli hệ chiến Cấp 5
đmm lên đồ sp hộ t cái, full dame ăn cc à
Diêm Văn Vương
Diêm Văn Vương Cấp 5
loli hệ chiếnKo chiến tí nào
Bạch Phong
Bạch Phong Cấp 5
Mé quả tên cứ đọc nhầm thành trần trị liêuh
Béo Đẹp Trai
Béo Đẹp Trai Cấp 5
Này là mua đồ trừ lv nhỉ, nhưng không trừ chỉ số, thế nâng chỉ số ngang mấy thằng lv 100 mà mới cấp 1 thì lên cấp vèo vèo à, tại lên lv 5 mua đồ xong main xem bảng trạng thái thì nó lv 1 nên đoán như vậyemo
Lâ
Cấp 5
Béo Đẹp TraiKo nhá chỉ số càng cao tăng lv càng khó kiểu bạn lên lv 100 r mà đổi đồ xuống lv 1 thì cần tăng lv nó vẫn khó như lv 100
Nguyễn Thịnh
Nguyễn Thịnh Cấp 5
Á thế kèo mua đồ trừ cấp chỉ sài đc đầu game,sau mà kiểu đó sặc máu vl
Vua Cheems
Vua Cheems Cấp 5
Ơ thế còn tiểu mỹ j đó nó có khi là trùm cuối ko aeemo
ocek
ocek Cấp 4
dume a đã học giỏi , play game còn giỏi thì thứ gì chịu nổi ,mong anh đừng thay đổi
MT
MT Cấp 4
Ô sp full dame à :))
Cayy
Cayy Cấp 3
Có rất nhiều hệ mang tính công kích từ sát thương vật lý đến sát thương tinh thần đặc biệt là sát thương da chạm thịt emo