Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 1
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 2
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 3
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 4
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 5
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 6
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 7
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 8
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 9
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 10
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 11
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 12
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 13
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 14
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 15
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 16
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 17
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 18
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 19
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 20
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 21
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 22
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 23
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 24
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 25
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 26
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 27
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 28
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 29
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 30
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 31
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 32
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 33
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 34
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 35
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 36
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 37
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 38
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 39
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 40
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 41
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 42
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 43
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 44
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 45
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 46
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 47
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 48
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 49
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 50
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 51
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 52
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 53
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 54
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 55
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 56
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 57
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 58
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 59
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 60
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 61
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 62
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 63
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 64
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 65
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 66
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 67
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 68
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 69
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 70
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 71
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 72
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 73
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 74
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 75
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 76
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 77
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 78
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 79
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 80
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 81
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 82
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 83
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 84
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 85
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 86
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 87
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 88
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 89
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 90
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 91
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 92
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 93
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 94
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 95
Đáng Yêu Thế Này Thì Biết Làm Sao Đây chap 4 - Trang 96
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Alearnor Chalotte
Alearnor Chalotte Cấp 4
bày đặc anh trai cấp vip pro max cơ đấyemocười thúi
Alearnor Chalotte
Alearnor Chalotte Cấp 4
đù anh trai này đi ngược về quá khứ hay ren mà trend vậy
Hiên Viên
Hiên Viên Cấp 4
Các chú cứ bềnh tễnh,sao lại tránh nhau đặt hòm cho cô nhi viện thế,như thế là ko tốt đâu,phải để anh tài trợ 2 hòm trắng kiêm ng đào hố TRC đã r tính tiếp chứ emo
Thông nào
Thông nào Cấp 5
Hiên ViênHòm? Chặt mẹ nó đầu rồi vứt thôi hòm làm gì cho tốn
Hiên Viên
Hiên Viên Cấp 4
Thông nàoUh nhờ emo
Sine Vk yêu
Sine Vk yêu Cấp 5
Cần đặt quan tài hộ ko giá rẻ 10k 1 hòm :)))
Kuro
Kuro Cấp 4
Sine Vk yêukhông nhé súc vật
Chá
Chá Cấp 4
KuroBro chửi hủ cốt đi
FBI Mèo Cần Mẫn
FBI Mèo Cần Mẫn Cấp 4
Kurolại gặp...emo
s tự dưng lại ik chửi thế
ik mà chửi mấy đứa k bt điều ik
chứ đừng cs chửi lung tung như thế
Kuro
Kuro Cấp 4
FBI Mèo Cần Mẫnyên tâm t quit khỏi đây rồi, khỏi lo nha bạnemo
Kuro
Kuro Cấp 4
FBI Mèo Cần Mẫncơ mà trót comment tí rồiemo
FBI Mèo Cần Mẫn
FBI Mèo Cần Mẫn Cấp 4
Kurohaha , kb face ko
Kuro
Kuro Cấp 4
FBI Mèo Cần Mẫnko, đi ngủ điemo
FBI Mèo Cần Mẫn
FBI Mèo Cần Mẫn Cấp 4
Kuroờ ngủ ik emo
makima
makima Cấp 3
KuroTự nhiên bh Nch nghe Cute thế
Kuro
Kuro Cấp 4
makimaemo
Hasso trầm kẻm
Hasso trầm kẻm Cấp 4
nhà ông bà thk bn toy bàn hòm để toy đặt hòm cho cô nhi viện he.....
Take Lyly
Take Lyly Cấp 4
Hasso trầm kẻmNhà chú của cô của thk bn tui có cho thuê máy cạp này, để tui xúc vài cái lỗ cho :-]]
Dokeshi
Dokeshi Cấp 4
Hasso trầm kẻmquên mua nhan là ko được đâu toy mua cho
Hasso trầm kẻm
Hasso trầm kẻm Cấp 4
DokeshiNhà ai nuôi gà nuôi zịt cúng chochubgs nó nữa=} emo
Tui là nam chính
Tui là nam chính Cấp 4
Hasso trầm kẻmthôi...gà qué gì cho tốn, bằng ko bắt vài con sâu rồi rang lên là đc!!!emo
Hasso trầm kẻm
Hasso trầm kẻm Cấp 4
Tui là nam chínhVậy cũng ác quá 🐸💦 kiến cũng ngon lắm á bn 🍚
Chán Rồi
Chán Rồi Cấp 5
Sao mà giấu nổi=(( à tiện thể mấy ah bán quan tài lại có thêm việc à nhầm thêm tiền mới đúng =))
huy bá
huy bá Cấp 3
Chán Rồi:))))) xong rồiemo
Chán Rồi
Chán Rồi Cấp 5
huy báemo
huy bá
huy bá Cấp 3
Chán Rồiemoship cỗ quan tài
Chán Rồi
Chán Rồi Cấp 5
huy báCó mua đâu đặt hộ thôi=))
Nhảy Cầu
Nhảy Cầu Cấp 3
Chán Rồi:)))emo
Chán Rồi
Chán Rồi Cấp 5
Nhảy Cầu:/emo bạn nhảy cầu đi đừng dủ mik nhảy cùng =))
Nhảy Cầu
Nhảy Cầu Cấp 3
Chán Rồinhảy cùng cho zui:)))
Chán Rồi
Chán Rồi Cấp 5
Nhảy CầuThôi thôi chờ chết vì bệnh đỡ đau hơi=))
Nhảy Cầu
Nhảy Cầu Cấp 3
Chán Rồiđi chung cho zui nè :)))
Chán Rồi
Chán Rồi Cấp 5
Nhảy CầuThôi khỏi=))
muichiro ck tao
muichiro ck tao Cấp 4
cô nhi viện chuẩn bị mất acc còn con hầu thì đi isekai luôn là vừa emo(4)
Hani Mun
Hani Mun Cấp 4
muichiro ck taoChuẩn bạn ạ
Alicee Dthxĩu
Alicee Dthxĩu Cấp 4
Ai nam9 vậy ae:))
Rika _ai
Rika _ai Cấp 4
omg dễ thwggggggggggggggggggggggg emoemoemo
Nữ sĩ Thi
Nữ sĩ Thi Cấp 3
Cute quáemo
Tano Choice
Tano Choice Cấp 4
ko bít khi nào pà người hầu mới bị đuổi đây,yemo
hồ ly tu tiên
hồ ly tu tiên Cấp 4
Tano Choicehóng bả bi đuổi , hoặc nếu cái tính bả ko vậy nữa là oki ròi
Fc Jocki
Fc Jocki Cấp 3
Raiden shogun cosplay link nhá ae : 𝘁raffic1s.com/RaidenShogun1 ------- ( chịu khó click nha ae ) -----------YaeMiko: 𝘁raffic1s.com/cyVjPdrb ------- Ganyu: 𝘁raffic1s.com/xS8iuHzv ------- shenhe: 𝘁raffic1s.com/YYpY ------- Mona: 𝘁raffic1s.com/eMzon ------------link drive xịn -------- Anh em hứng thú có thể tham gia telegram nhé : 𝘁.me/AniCospl4y ( Tele Có raiden shogun, ganyu, onlyfan, cosplay, 3D,....) ANH EM NÀO THÍCH COSPLAY THÌ VÀO LINK KHÔNG THÍCH THÌ SKIP
Hikaru Nguyen
Hikaru Nguyen Cấp 4
Đang đọc bổng quên có 4 chapemo
Hóng drama
Hóng drama Cấp 4
Con nguồ hầu sắp đi toang cùng với cái cô nhi viện lun rồiemo
E K
E K Cấp 4
Cô nhi viện sẽ out sever Trái Đất
        Có.                          Có. 
:)))))))
fu
fu Cấp 4
E Kt chọn đáp án thứ 3 , có =))
Nữ sĩ Thi
Nữ sĩ Thi Cấp 3
E KCó và bà ng hầu mag để bị như vậy sẽ out chung hahaemo