Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 1
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 2
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 3
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 4
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 5
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 6
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 7
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 8
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 9
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 10
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 11
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 12
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 13
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 14
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 15
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 16
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 17
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 18
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 19
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 20
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 21
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 22
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 23
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 24
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 25
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 26
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 27
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 28
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 29
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 30
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 31
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 32
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 33
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 34
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 35
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 36
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 37
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 38
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 39
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 40
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 41
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 42
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 43
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 44
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 45
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 46
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 47
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 48
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 49
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 50
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 51
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 52
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 53
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 54
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 55
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 56
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 57
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 58
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 59
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 60
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 61
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 62
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 63
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 64
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 65
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 66
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 67
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 68
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 69
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 70
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 71
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 72
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 73
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 74
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 75
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 76
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 77
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 78
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 79
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 80
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 81
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 82
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 83
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 84
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 85
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 86
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 87
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 88
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 89
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 90
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 91
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 92
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 93
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 94
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 95
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 96
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 97
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 98
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 99
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 100
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 101
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 102
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 103
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 104
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 105
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 106
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 107
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 108
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 109
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 110
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 111
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 112
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 113
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 114
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 115
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 116
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 117
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 118
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 119
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 120
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 121
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 122
Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng chap 47 - Trang 123
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Vac
Vac Cấp 3
bớt tẩy yulime đi:>>
TP Kriss
TP Kriss Cấp 3
Yulime simp nữ chính à duma :))) kiểu...n9 có qhe là lại lm thân vs ng đó như ko muốn ai có qhe thân thiết vs n9 trừ mk bả :)))))
Bồ của Tí Nị
Bồ của Tí Nị Cấp 3
TP KrissỦa tưởng bà Soo ae là nu9 :)) hoang mang dư luận zị bà :))
Sylvia Hàn
Sylvia Hàn Cấp 4
TP KrissSoo Ae nữ chính mà ụa ????
Piee Payk Chink
Piee Payk Chink Cấp 4
Sylvia HànHiểu từ simp ko???
Piee Payk Chink
Piee Payk Chink Cấp 4
Bồ của Tí Nị Hiểu từ simp ko????
Quỳnh Giao
Quỳnh Giao Cấp 3
Mn ơi cko mik hỏi là chừng nào noá ra chap mới vậy:")
ng yenn
ng yenn Cấp 3
Quỳnh Giaot6 hàng tuần á
Linezzz
Linezzz Cấp 2
chua gi da het chapemo
Pun
Pun Cấp 3
Nhanh hết chap théemo
thaoiutuann
thaoiutuann Cấp 3
tết rùi lì xì cho 15 chap một ngày điiiemo
Pp William
Pp William Cấp 3
Nhanh hết quãi
OẢI LAN CHI
OẢI LAN CHI Cấp 4
mẹ t y chang con lime về cái sở thích thu hút ngkhac dù t ko thích đi kể chuyện gđ nhưng hôm nay ghét con lime quá nên xin ns vài lời về mẹ t và đôi lời tâm sự HƠI DÀI NÊN ĐỌC HAY KO TÙY CÁC BẠN
-mẹ t ko phải con giáp thứ 13 đi giật chồng ,ko phải phụ nữ ngoại tình nhưng mà kiểu thích thu hút mấy ng đàn ông ( thu hút thôi chứ ko làm gì khác ) (kể cả khi mấy ng đàn ông đó có vợ và đi với vợ) vì bố t ko đc trẻ nữa, cách mẹ tận 15t nên t nghĩ mẹ làm như vậy vì muốn tìm thú vui
-rồi khoác vai ôm các kiểu trong các bữa liên hoan ,tiệc lại còn uống rượu thi vs mấy ông kia, xưng anh-em lại còn nói chuyện phiếm với mấy ông như đang gạ mấy ông 
(ko có ý khoe nhưng mẹ t đẹp thật, 42t rồi mà vẫn trẻ như 30 lại làm gì cũng giỏi, học vấn cao và là hsg văn nên mẹ ăn nói giỏi mà giọng lại ngọt) nên mẹ hay ra dẻ lắm luôn kiểu tự luyến 
(mỗi khi ra về t hỏi mẹ sao lại ôm khoác vai mấy ng đàn ông kia thì mẹ kiểu bực lên rồi chửi t ko biết xã giao, rồi nói mẹ làm vậy cho không khí náo nhiệt )
nhưng t biết mẹ làm vậy để muốn gây sự chú ý , muốn bản thân làm trung tâm của sự chú ý, để ngta biết mẹ là 1 ng phóng khoáng, vui tính
-nhiều khi t đi cùng mẹ mà ngại dùm khi vợ mấy ông kia thấy
t cũng buồn vì càng ngày mẹ càng thế hiện quá trớn
dù rất ghét mẹ nhưng ko thể phủ nhận mẹ rất thương t từ nhỏ đến lớn (giờ mẹ vẫn thương nhưng lâu lâu lại nổi khùng lên tát t vì một số chuyện ko đáng, lại hay khó chịu khi t ko nghe lời mẹ và mẹ t rất hay sai t làm việc nhà , việc vặt . hay quản lý việc t trò chuyện với ai rồi đọc tin nhắn của t với bạn nữa)
=> các bạn có hiểu cảm giác vừa yêu vừa ghét ko? 
4 năm rồi, từ khi làm nhà mới nên bố phải đi nước ngoài kiếm tiền trả nợ ,nhiều lúc t thấy mẹ nhắn tin, tán gẫu với ngkhac mà t nhớ đến bố t làm xa nhà mà khóc hết nước mắt
nhiều lúc muốn nói với bố nhưng mà t sợ nói rồi bố mẹ sẽ cãi nhau rồi ly hôn:(
kikikiki
kikikiki Cấp 3
OẢI LAN CHITui không biết khi bạn và mọi người đọc cmt này thì bạn và mọi người có cảm thấy tui xàm hay như thế nào hay không, nhưng hãy cho phép tui được chúc ban một năm mới tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Trong câu truyện của bạn, tui không có quyền và cũng không có ý định phán xét gì về mẹ của bạn, vì tui nghĩ mỗi người một tính một nết, mình chưa đủ tư cách để đánh giá người ta. Nhưng về vấn đề mẹ bạn quản lí bạn quá chặt thì tui nghĩ mẹ bạn chắc do quá yêu và quan tâm đến con nên mới quản như vậy, tuy nhiên mẹ bạn không thực hiện sự quan tâm đó đúng cách khiến mọi truyện trở nên toxic. Bạn có thể mở lòng ra một chút xíu, tâm sự với mẹ bạn về mọi chuyện, về suy nghĩ thật sự của bạn xem thế nào, biết đâu mọi chuyện khá hơn thì sao. Còn nếu mẹ bạn không lắng nghe bạn, thì tui nghĩ bạn nên mạnh mẽ để bảo vệ quyền riêng tư của bản thân. Còn nữa, bạn hãy lạc quan lên đối với tình cảm của bố mẹ bạn đi, tui không phải người trong cuộc nên tui không hiểu hết được về hôn nhân của bố mẹ bạn, nhưng mà tui nghĩ họ đã cùng sinh ra và nuôi dưỡng bạn thì dù không có tình cũng có nghĩa. Vì thế trừ khi cạn tình cạn nghĩa không thể chịu đựng nhau được nữa họ mới li hôn thôi, nếu không họ sẽ vì bạn mà cố gắng hòa thuận. Bạn đừng suy nghĩ về khoảng cách tuổi tác giữa hai người, trộm vía bố mẹ tui cũng cách nhau 13 tuổi lận đó, mặc dù thi thoảng cãi nhau nhưng vẫn hòa thuận yêu thương lắm, nhả vía cho bạn nên đừng lo nữa nha :>>. Cuối cùng, tui mong rằng khi đọc được cmt này bạn sẽ suy nghĩ thoáng và vui lên phần nào, chúc mọi điều may mắn sẽ đến với bạn :>
Trương Châu
Trương Châu Cấp 3
OẢI LAN CHIchia buồn cho bn nha
 NHI nè
NHI nè Cấp 4
OẢI LAN CHIThương:((emo
Ume ngô
Ume ngô Cấp 4
OẢI LAN CHIVậy cho mình xin phép nói về chuyện gia đình mình luôn bn đc thì đc mà ko đọc thì thôi nha
Mẹ mk s nmk ra hồi năm mẹ mk 16 t mẹ mk đẻ m ra r để mk cho bà nội nuôi mk ra đời 3 tháng thì ba mình đi tù thay bn từ đó đến h là 13 năm mẹ mk ko ngó nghiêng j đến mình cả năm ngoái ba mình về đi lm cho mình cái giấy mà ba mk bị j là mk đc hưởng tiền nhưng cần phải có họ ba thì mình mới lm đc thế nên đi sét nhiệm để lấy mẫu thì phát hiện ra mk ko phải con ba mk thế là ba mk tức quá trả mk cho nhà mẹ m luôn mẹ mình ko nuôi mk ngày nào mà khi mk bveef thì mẹ mk cứ kiểu chở mình đi xung quanh rồi khoe mình là con mẹ m lúc đó mk xấu hổ lắm luôn í về đó mình lm tất cả biệc nhà đến chăm e
OẢI LAN CHI
OẢI LAN CHI Cấp 4
kikikikicảm ơn bạn nhiều nha
đọc đc cmt như này tui vui lắm, suy nghĩ cũng tích cực hơn
cảm ơn lời khuyên của bạn
chúc bạn ăn tết vui vẻ và mọi điều may mắn sẽ đến với bạn
OẢI LAN CHI
OẢI LAN CHI Cấp 4
Ume ngômẹ mình cũng đi khoe mình
mình nói mẹ lại chửi là mẹ chỉ muốn ngta biết thành tích của mình thôi
nhưng 1 lần mình tâm sự cô dạy văn là mẹ mình hay khoe thì cô nói : mẹ nào chẳng muốn khoe con và mẹ nào chẳng muốn con mình đc ngkhac khen
--còn mẹ bạn ko quan tâm bạn từng ấy năm rồi
ko yêu bạn nữa thì bạn hãy quên hết những việc mẹ làm bạn tổn thương rồi cũng ko cần thương, ko cần đau lòng vì ng mẹ đó, rồi sống lạc quan lên nha
có lẽ mình ko hiểu hết tổn thương của bạn nhưng với phương diện của người cùng bị mẹ làm tổn thương thì mình cũng muốn cả mình cả bạn đều sống vui vẻ và quên hết chuyện buồn
-- mình nói như này có khiến bạn ghét ko
nhưng mà mình dù ghét mẹ nhưng cũng yêu mẹ vì đã sinh ra mình
) nghĩ theo hướng lạc quan nha
-mẹ bạn sinh bạn năm 16t- cái tuổi bồng bột đang trong quá trình dậy thì , đang tuổi đi học mà có bầu cũng ko tránh khỏi việc ko chấp nhận đc
nhiều ng khi đó có lẽ sẽ đi phá thai nhưng mẹ bạn ko làm vậy 
mẹ bạn sinh ra bạn 
mặc dù mẹ bạn ko chăm bạn , để lại cho bà bạn nhưng mẹ bạn đã ko hề từ bỏ bạn( ko phá thai)
-nếu bây giờ mẹ bạn đã có biểu hiện yêu thương bạn thì bạn có thể tha thứ cho mẹ , tha thứ cho cái sự bồng bột của mẹ khi mới sinh bạn mà ko chăm nom bạn đc ko
vì mình muốn tuổi thơ của chúng ta có thể vui vẻ hạnh phúc bên gia đình
-nhưng  nếu mẹ bạn ko có biểu hiện yêu thương thì bạn
cx ko cần yêu thương lại 
- tuổi thơ của bạn đã bị bố mẹ bỏ mặc ,còn tuổi thơ mình chỉ chứng kiến ng mẹ lăng nhăng đi gạ trai
mình nói như vậy ko muốn bạn nhận ra bạn khổ hơn mà muốn bạn nhận bạn dù đau khổ nhưng bạn còn rất nhiều người yêu  bạn như bà , em ,... 
đừng sống trong đau buồn nữa
-mình ko giỏi an ủi có khi mình còn khiến ngkhac ghét vì an ủi lại thành chọc tức
bạn đọc đc những dòng này thì mình mong bạn hãy sống lạc quan hơn, vui vẻ hơn và tìm đc những người yêu thương bạn nhé
những điều may mắn sẽ đến với bạn thôi
vì ông trời ko bao giờ lấy đi của ai tất cả

IV Messiah
IV Messiah Cấp 4
OẢI LAN CHINgày xưa hồi t học c2 ấy, bố mẹ t cãi nhau đòi ly hôn cơ, t cũng sợ bố mẹ ly hôn thì gia đình không đầy đủ ấy. Nhưng sau này t lớn, t lại cảm thấy thà rằng ly hôn còn hơn cứ làm khổ nhau mãi. 
OẢI LAN CHI
OẢI LAN CHI Cấp 4
IV Messiaht ko muốn bố mẹ ly hôn vì bố t còn yêu mẹ t lắm
lương 1 tháng 30tr mà gửi về cho mẹ 25tr
ngày nào cũng gọi về để hỏi tình hình sức khỏe của cả t cả mẹ
rồi còn muốn mẹ mua thêm nhiều đồ đẹp mặc
trong khi bố chẳng có đồ gì ra hồn
nếu bố mẹ ly hôn thì t thấy tội, thấy thương bố lắm
gần 60t rồi vẫn 1 thân 1 mình ở nước ngoài
lúc nào cx nghĩ đến vợ con nên t thấy thương bố lắm
ko muốn bố buồn nên mình chưa bao giờ kể cho bao giờ kể cho bố việc mẹ ở nhà ntn:(
kikikiki
kikikiki Cấp 3
OẢI LAN CHITui cảm ơn lời chúc của bạn, chúc bạn và gia đình luôn hòa thuận hạnh phúc nhaemo
Muội Muội Của Kê Tử
Muội Muội Của Kê Tử Cấp 6
OẢI LAN CHINghe kể mà thấy thương bố em thật á thà là cả 2 hết yêu thì lì hôn sẽ tốt cho cả 2 nhưng mà bố thương mẹ vậy h li hôn chỉ tội bố
nguoi bi an yeu meo
nguoi bi an yeu meo Cấp 3
lì xì 10 chap dc ko
con gấu cute
con gấu cute Cấp 2
Ai là ng đã khóa cửa dzậy taemo
Tr Thị Khánh Ly
Tr Thị Khánh Ly Cấp 4
con gấu cuteBảo vệ đs...
Con cu thành tinh
Con cu thành tinh Cấp 3
Ai rồi cũng chết tâm vì toán
Hihi
Hihi Cấp 3
Truyện có tẩm đá ko mà càng đọc càng cuốn zậy kkk
cc
cc Cấp 4
con yulime làm gì cũng ncc thôi đừng cố nữa:)))
Ph Deena
Ph Deena Cấp 3
emo
Mai Anh
Mai Anh Cấp 3
trai xinh gái đẹp sao mà học ngu z (thấy hơi thất vọng về nu9 n8)
Thu Trang
Thu Trang Cấp 3
Mai AnhMôn toán hủy diệt và cho dù là nu9 hay na8 cũng ko thoát khỏi
Hhhhhhhhhhh
Hhhhhhhhhhh Cấp 4
Mai AnhCha mẹ đặt tên Mai Anh chắc cx xinh xắn mà cách nt như cứt vậy, cha mẹ cho ăn học mà nói chuyện ko có miến j nghe lọt tay, đâu nhất thiết nv chính hay phụ đều học giỏi có tài năng hay là siêu nhân nên nhớ bản thân đag đọc truyện học đường chứ đừng tưởng côi nv chính max trí thức tài năng, mà có muốn côi max 1000 cho nv chính thì đi kiếm bộ khác ko thì tự viết tự vẽ, vẽ cho côi mà còn ý kiến ý cò ngu mà con thể hiện ko bt cho ai côi. (thấy thất vọng giùm cha mẹ của Mai Anh haiz.)
alo alo
alo alo Cấp 3
Mai Anhthế cứ đẹp là phải thêm giỏi à=))đâu ai là hoàn hảo đâu
lưu Linh
lưu Linh Cấp 4
Mai AnhĐẹp zai xinh gái đâu có nghĩa là học giỏi đâu bà zà
Mai Anh
Mai Anh Cấp 4
HhhhhhhhhhhClm nhột 
Mùng 2 tet mà ăn chửi:)
Hoàng Ngọc Diệp
Hoàng Ngọc Diệp Cấp 4
Mai Anhthế ý cô là xấu mới học ngu hay xinh sẽ học giỏi? mà cho dù ý cô như nào thì ý tác giả vẫn là xây dựng hình tượng nhân vật 1 đứa thì đang là tts ko care việc học, 1 đứa thì thích học mỹ thuật nên ko học toán, ai mà biết đc chúng nó có học ngu môn theo khối của cno đâu, có khi cno mà chú tâm học thì còn hơn con mắm ngồi đây cmt nhảm như này ấy chứ, cô nhỉ? emo
ô vừa nãy 2 like giờ lên tận 5 like kìa, hoá ra ở đây cũng có nhiều người cùng tầng hiểu biết giống cô này, thích nhá
Abcxyz
Abcxyz Cấp 4
Mai AnhĐâu ra cái định luật đẹp là phải giỏi toàn diện truyện cũng như đời thưi có người này cũng có ng kia. Đọc truyện này thấy nv đẹp mà học dở thì lượn mẹ đi tìm truyện nào mà n9 n8 nu9 giỏi giang tài ba mà đọc .ở đâu ra cái thói bình phẩm bình luận nhảm nhí xàm lơ vãi cả lồn :)
ng yenn
ng yenn Cấp 3
Mai Anhcần m đọc?:))))
À ờm
À ờm Cấp 3
Mai AnhỦa bộ xinh đẹp là phải học giỏi à hay gì vậy :)? Và cũng đâu cần bạn thất vọng dùm ko đọc thì phắn chứ đừng ở đấy mà thất với chả vọng
Bối Vy Vy
Bối Vy Vy Cấp 4
Mai AnhĐẹp là phải học giỏi toàn năng à bạn?. Ngày t học cấp 3 t theo ban xã hội tất cả các môn thuộc XH t đều điểm cao nhưng t k hề chú tâm vào môn tự nhiên vì t k thi THPT quốc gia bằng những môn tự nhiên. Giờ t học kế toán t vẫn nhận học bổng từ nhà trường đó thôi :)) nu9 và na8 có mong muốn riêng của mk, nu9 thì theo học mĩ thuật đâu cần toán, mà na8 nó là thực tập sinh sau này cũng ra làm idol này kia:)). Đơn giản là theo đuổi thứ mình mong muốn, nu9 k dùng nhiều thời gian vào học toán thay vào đó là đi học mỹ thuật, na8 cũng vậy. Ngày trước t vẫn học đều các môn và điểm môn tự nhiên của t vẫn luôn cao nhưng lên cấp 3 t theo XH, t k chú tâm đến môn tự nhiên nữa và nu9 na8 cũng tương tự
Nkwy
Nkwy Cấp 3
Mai AnhVẫn đỡ hơn b, vừa xấy vừa ngu ớemo
Mai Anh
Mai Anh Cấp 3
Hhhhhhhhhhhvãi cứt bị chó nhập à t kêu t thất vọng chứ t nói gì m đâu mà bị ảo tưởng truyện quá mức à ?
Ume ngô
Ume ngô Cấp 4
HhhhhhhhhhhNói đng nói toemo
Moshi
Moshi Cấp 4
Mai AnhNu9 viết tiểu thuyết nổi tiếng giỏi vẽ, bả tính thi dô dại học mỹ thuật luôn kìa m nói cái jz khó lắm chứ mày nghĩ dễ tao cx đang ôn dô đh mỹ thuật đây nó khó ĩa ra , EQ thì cj đây có thừa nhá
Moshi
Moshi Cấp 4
Mai AnhBên hàn giống VN 1 điểm cứ phải học giỏi toán văn anh là đc cho là giỏi, còn giỏi mấy khác thì đéo tính
Hhhhhhhhhhh
Hhhhhhhhhhh Cấp 4
Mai AnhUi có con chó đag sủa kìa ko bt đứa nào ha còn bt nt như ng luôn chứ, Thất vọng thì đừng có côi, côi cho tới chap mới nhất mới la lên thất vọng về nv 9, 8, nghe mắt địt, t thấy m cmt như thế cx éo ưa nổi mới giáo huấn con chó ko bt sủa từ sao cho đúng, về lấy cuốn đạo đức của mấy em cấp 1 mà học lại cách ăn nói.
Lee _ngaann
Lee _ngaann Cấp 2
Mai Anhthế m có đẹp k? Có học giỏi k mà đòi hỏi :)? con người chứ có phải thần đâu