Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 1
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 2
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 3
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 4
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 5
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 6
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 7
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 8
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 9
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 10
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 11
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 12
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 13
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 14
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 15
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 16
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 17
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 18
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 19
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 20
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 21
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 22
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 23
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 24
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 25
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 26
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 27
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 28
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 29
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 30
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 31
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 32
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 33
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 34
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 35
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 36
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 37
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 38
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 39
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 40
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 41
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 42
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 43
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 44
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 45
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 46
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 47
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 48
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 49
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 50
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 51
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 52
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 53
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 54
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 55
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 56
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 57
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 58
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 59
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 60
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 61
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 62
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 63
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 64
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 65
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 66
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 67
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 68
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 69
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 70
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 71
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 72
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 73
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 74
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 75
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 76
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 77
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 78
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 79
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 80
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 81
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 82
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 83
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 84
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 85
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 86
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 87
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 88
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 89
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 90
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 91
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 92
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 93
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 94
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 95
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 96
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 97
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 98
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 99
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 100
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 101
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 102
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 103
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 104
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 105
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 106
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 107
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 108
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 109
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 110
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 111
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 112
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 113
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 114
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 115
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 116
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 117
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 118
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 119
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 120
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 121
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 122
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 123
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 124
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 125
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 126
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 127
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 128
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 129
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 130
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 131
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 132
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 133
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 134
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 135
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 136
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 137
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 138
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 139
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 140
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 141
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 142
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 143
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 144
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 145
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 146
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 147
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 148
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 149
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 150
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 151
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 152
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 153
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 154
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 155
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 156
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 157
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 158
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 159
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 160
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 161
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 162
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 163
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 164
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 165
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 166
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 167
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 168
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 169
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 170
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 171
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 172
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 173
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 174
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 175
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 176
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 177
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 178
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 179
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 180
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 181
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 182
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 183
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 184
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 185
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 186
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 187
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 188
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 189
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 190
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 191
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 192
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 193
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 194
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 195
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 196
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 197
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 198
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 199
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 200
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 201
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 202
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 203
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 204
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 205
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 206
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 207
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 208
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 209
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 210
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 211
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 212
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 213
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 214
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 215
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 216
Cậu Bé Của Thần Chết chap 163 - Trang 217
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Anos
Anos Cấp 4
Anh em lên ytb gõ tên với chap là ra,giờ tới 166 rồi
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng Cấp 4
lâu ra chap mới thế, hóng quá trời :((((((((((
Kiếm khách qua đường
Kiếm khách qua đường Cấp 5
Hóng chap mới
Trần Minh
Trần Minh Cấp 4
Bên vlog ra chap 165 r
Ultraviolet
Ultraviolet Cấp 4
Trần MinhCho mình xin tên web được không bạn ??
Trần Minh
Trần Minh Cấp 4
UltravioletBạn viết giao ước tử thần là ra
TẠO NGHIỆP
TẠO NGHIỆP Cấp 4
Lâu ra quá
Quinela Admin
Quinela Admin Cấp 5
T nói ra sẽ lm ae khá hoang mang nhưng t đoán sau này ông anh có core arthur kia sẽ die cho coi:)) rồi main sẽ dùng core bá vcl đó
Trang
Trang Cấp 4
kaiman cái gì. thứ t cần là 1 trận với black mamba thôi
Mèo Ngốc
Mèo Ngốc Cấp 4
Vậy là na9 có thể có 1 đống core nhưng cái tui thắc mắc là na9 có thể kết hợp 1 đống core lại xài 1 lúc hay k chứ 1 đống core mà chỉ xài 1 cái trong 1 lúc thì 😑
Dck
Dck Cấp 5
Mèo NgốcChắc giống chap giới thiệu ss2 thấy đống core xuất hiện cùng lúc 🐧
Mèo Ngốc
Mèo Ngốc Cấp 4
DckCái đó thì chắc vài chap nữa là có thể biết được nhưng còn vc nx xin link avt 😑
Karma
Karma Cấp 4
DckXin link avatar
Mạnh Trung
Mạnh Trung Cấp 4
Mèo NgốcCái vđ bác quan tâm là đến lúc thg main đập nhau vs lũ cận vệ kìa
Hồng Hạnh
Hồng Hạnh Cấp 4
DckXin link avatar với
Llll
Llll Cấp 4
Cho hỏi sau này ai là vợ main vậy
Dck
Dck Cấp 5
LlllTruyện này ko có chuyện chữ hỏi thế méo ai trả lời đc 🙂
vo thuong
vo thuong Cấp 3
Dckkiếm ảnh đâuu ra z
Mèo Gầy tu tiên
Mèo Gầy tu tiên Cấp 4
Dckemo
Trang
Trang Cấp 4
Lllltheo suy đoán là bé tiểu thư
Mạnh Trung
Mạnh Trung Cấp 4
DckCái avatar bác đã thay câu trả lời rồi đó
Arthur
Arthur Cấp 4
Vạn kim quy tông rooiif tam hoàng thao nguyệt bạch hổ triển sí tiên nhân chỉ lộ
ngâm ngâm
ngâm ngâm Cấp 4
Thái cực quyền nhưng dùng đạo kiếm...
Ngã
Ngã Cấp 5
ngâm ngâmCả cái phái võ đan ổng sáng lập là dùng kiếm mà, một bộ quyền pháp nổi tiếng thì đâu đọ lại mấy bộ kiếm pháp khác đâu
K Y
K Y Cấp 4
ngâm ngâmChơi vltk chưa b, này là Võ Đang kiếm :))
Siuuu
Siuuu Cấp 3
ngâm ngâmCó cả thái cực kiếm mà
Nguyên Tuyên Thần Đế
Nguyên Tuyên Thần Đế Cấp 5
Con thần chết yêu main hả ae
nguyen thang
nguyen thang Cấp 4
emo
Yen Truong
Yen Truong Cấp 4
emo
Chó Vua
Chó Vua Cấp 5
Ai rảnh điếm cho tui xem main sài bao nhiêu vé rồi emo
Tgg
Tgg Cấp 4
Chó VuaĐéo rảnh đâu
Dimsum girl
Dimsum girl Cấp 4
Chó Vuavé giờ k quan trọng nữa giờ nó có vai trò khác là người thu thập core để dùng r
Tiểu Cẩu
Tiểu Cẩu Cấp 4
Chó VuaThằng đầu bùi nào tự nhận mình là vua đây hả emo
Bra No
Bra No Cấp 5
Chó VuaN  cộng một
Chó Vua
Chó Vua Cấp 5
Tiểu CẩuThằng thường dân hạ đẳng, quân đâu chém!
Lolicon
Lolicon Cấp 4
Bra NoXin link k avt =)))
Karma
Karma Cấp 4
Bra NoXin link avatar